کاراته

27 Nov

رنگ های کمربند و مفهوم هر یک در کاراته

 

اصطلاح اوبی در ورزش كاراته به كمربندي اطلاق مي شود كه روي لباس رزمي كار بسته مي شود. هر كس كه با هنرهاي رزمي آشنا باشد به اهميت و ارزش مفهوم کمربند آشنا است. کمربند در گذشته درسه رنگ سفيد، قهوه اي و مشكي استفاده می شده است.

در گذشته وقتي كسي تازه كاراته را شروع مي كرد به او كمربند سفيد مي دادند، بعد از چند سال تمرينات سخت به او كمربند قهوه اي داده مي شد و سرانجام كسي كه بيشتر از اين تمرين مي کرد عموماً به او كمربند سياه مي دادند. درنتیجه كمربند سياه بدين معني بود كه هنرجو با سعي و كوشش زياد به مدت چند سال در رشته كاراته آموزش ديده است. در آن زمان، رنگ کمربند يک كاراته كا در اثر مبارزه مداوم و تمرينات بسيار سخت و ريخته شدن خون بر روي آن، به قرمز و يا قهوه اي متمايل مي شد. بعد از سال ها تمرين كاراته، كمربند شخص رزمي كار، سفيد همراه با لكه هاي قرمز بوده است.

 

 

27 Nov

اصول تكنيكهای اصلی و پايه در شيتوريو كاراته

 

تكنيكهای اصلی دفاع، مشت زدن، ضربه و لگد زدن، آغاز كاراته وهمچنين هدف نهايی آن هستند. اگرچه ممكن است برای فراگيری آنها فقط چند ماه كافی باشد ولی يادگيری استادانه آنها و غلبه كامل بر آنها، احتياج به حتی بيشتر از يك عمر را دارد. هنرآموز بايد به صورت مداوم و با تمركز زياد، تمرين كند و تمام سعی خود را در كاربرد صحيح تك‌تك اين حركات به كار ‌برد.

اين به تنهايی كافی نيست مگر اينكه تكنيك‌ها به صورت علمی بررسی شده و تمرينات به صورت سيستماتيك و با برنامه‌ريزی صحيح اجرا شوند. برای داشتن تمرينات مؤثر، لازم است كه در جلسه‌های تمرينی، اصول صحيح فيزيكی و روانی در مد نظر قرار گيرند.

ممكن است اين مسأله مورد تعجب عده‌ای قرار گيرد كه تكنيك‌هايی كه به وسيله هنرجويان كاراته، از زمانهای بسيار قديم، در طی تمرينات مكرر و طولانی مدت به وجود آمده و اجرا گرديده است و با موازين و اصول...

تالارهای گفتگوی ورزشی